CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI

DOANH NHÂN TƯ NHÂN VIỆT NAM

 

Kính gửi:  Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

 

(Căn cứ  theo QĐ số 639/QĐ-BNV ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

 

Tên đơn vị, tổ chức xin gia nhập Hội: ................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………….

Số Đăng ký kinhdoanh: ………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………….. . . Email: ………………… . . . ………….

Người đại diện của tổ chức xin gia nhập Hội:..................................................

…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi tự nguyện gia nhập là Hội viên tổ chức của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam./.

 

 ….  , ngày           tháng        năm 2020

TM. TỔ CHỨC XIN GIA NHẬP HỘI

Chữ ký

(ghi rõ họ và tên, chức vụ)

 


 

 

 

Ghi chú: Mẫu Đơn xin gia nhập Hội được phép sao chụp.

Xin gửi về: Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Tầng 18, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Emailvpba.tw@gmail.com                     www.vpba.org.vn

Tel: 024. 3871 2666                              Fax: 024. 3871 2888

Tài khoản: Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Số tài khoản: 1027.10009.888888 – Tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Sở giao dịch

Quảng cáo
Thông tin tỷ giá
Thống kê truy cập
Thống kê: 317.120
Trong năm: 133.118
Trong tháng: 9.677
Trong tuần: 2.389
Trong ngày: 218
Online: 20
Quảng cáo